Home » งามมารยาท by สมศรี สุกุมลนันทร์
งามมารยาท สมศรี สุกุมลนันทร์

งามมารยาท

สมศรี สุกุมลนันทร์

Published
ISBN :
Paperback
80 pages
Enter the sum

 About the Book 

มารยาท คือ มารยาทีดีของมนุษยสมศรี สุกุมลนันท เขียนหนังสือ งามมารยาท เพือจะชีใหเหนวาคนในสังคมทุกระดับชนชัน ทุกอาชีพและการศึกษา ไมวาจะสูงหรือตำ ตางตองมีสำนึกของความเกรงใจ มีมนุษยสัมพันธ และทีสำคัญทีสุด คือ สติมารยาทงามทีดี ตองยอมลดความงามดMoreมารยาท คือ มารยาที่ดีของมนุษย์สมศรี สุกุมลนันท์ เขียนหนังสือ งามมารยาท เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนในสังคมทุกระดับชนชั้น ทุกอาชีพและการศึกษา ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ ต่างต้องมีสำนึกของความเกรงใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และที่สำคัญที่สุด คือ สติมารยาทงามที่ดี ต้องยอมลดความงามด้านอิริยาบถ ดังเช่น การก้มตัว ลดตัวให้ดูต่ำ เพื่อแสดงความสุภาพอ่อนน้อม จึงเกิดการฝึกหัดขึ้นมาอีกขั้น ทำให้อิริยาบถให้กลายเป็นมารยาท รู้วิธีก้มตัวให้ดูงาม ไม่งอก่อน่าเกลียด และพร้อมกันนั้นก็ไม่ให้เป็นการฝืนร่างกายผิดธรรมชาติจนเกินไป ท่าแสดงความเคารพด้วยการย่อเข่า ก้มศรีษะ ค้อมตัวเหล่านี้ เป็นอิริยาบถที่ดัดแปลงเป็นมารยาทแล้ว ใช้เฉพาะที่เฉพาะบุคคล